Etiske retningslinjer i Adaptor AS

Adaptors etiske retningslinjer skal bidra til bevisstgjøring av medarbeidere og andre som benytter selskapets tjenester.

Retningslinjene er fundamentet for god forretningsskikk, for å sikre kvalitet på tjenestene og for et forutsigbart og trygt arbeidsmiljø.

Ved at retningslinjene etterleves, sikres Adaptor tillit og godt omdømme også overfor omverdenen.

Som medarbeidere i Adaptor AS har vi et bevisst forhold til:
 

PROFESJONALITET

 • Vi opptrer redelig og viser respekt for alle mennesker.
 • Vi bruker fagkunnskap og skjønn i vårt arbeid og behandler alle likeverdig.
 • Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveie, og misbruker ikke tilgang til informasjon.
 • Vi er lojale i oppfølgingen av administrative avgjørelser.
 • Vi følger norsk lov, interne regler og god forretningsskikk.
 • Vi er bevisste på at våre handlinger og holdninger påvirker Adaptors omdømme.

ÅPENHET OG DIALOG

 • Vi lytter til tiltaksdeltakeres innspill gjennom dialog, brukermedvirkning og involvering.
 • Vi opptrer ikke som representanter for Adaptor når vi deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner.
 • Vi uttaler oss ikke i media uten at det er avklart med leder.

INTERESSEKONFLIKTER

 • Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger eller utførelse av oppgaver for Adaptor.
 • Vi har ikke kontakt med tiltaksdeltakere privat, dette gjelder også på sosiale medier.
 • Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi veileder eller treffer avgjørelser.

GAVER OG REPRESENTASJON

 • Vi mottar ikke arv eller personlige fordeler i vårt arbeid, men gaver av ubetydelig verdi kan vi motta dersom det er avklart med leder.
 • Vi avklarer med leder hvilke arrangementer vi kan delta på i jobbsammenheng.  

ARBEIDSMILJØ

 • Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og jobbengasjement.
 • Vi tar aktivt avstand fra alle typer diskriminering, mobbing og trakassering.
 • Vi tar aktivt avstand fra bruk av rusmidler i arbeidstiden.

VARSLING

 • Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.